RIEŠĖS SPORTO KLUBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „Riešės Sporto Klubo” (toliau „Klubas“) paslaugomis. Pradėti naudotis Klubo paslaugomis leidžiama, tik Klubo klientui (toliau „Klientas“) susipažinus su Taisyklėmis ir įsipareigojus jų laikytis, patvirtinus tai savo parašu.
2. Naudotis Klubo paslaugomis Klientas gali susimokėjęs už vienkartinį apsilankymą Klube arba įsigijęs vardinę Klubo narystę (toliau „Narystė“).
3. Nepilnamečiai Klientai:
3.1. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai, gali sportuoti Klube, tėvams (globėjams) prieš tai pateikus Tėvų sutikimo formą ir pažymą apie nepilnamečio Kliento sveikatos būklę.
3.2. nepilnamečiai iki 16 metų amžiaus į Klubą neįleidžiami.
4. Klubo darbo laikas nurodomas ant Klubo įėjimo durų ir skelbiamas Klubo internetiniais kanalais. Valstybinių švenčių dienomis Klubas nedirba.
5. Kliento apsilankymo Klube trukmė per dieną nėra ribojama.
6. Klientas neprieštarauja, kad saugumo tikslais Klubo patalpos yra stebimos vaizdo kameromis, išskyrus rūbinių, dušų ir tualetų patalpas.
II. Bendrosios Klientų elgesio taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą
1. Klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:
1.1. atsakingai ir rūpestingai naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Klubo paslaugomis nepadarytų žalos savo, kitų Klientų bei Klubo darbuotojų sveikatai bei jų ir Klubo turtui;
1.2. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Kliento neįleisti į Klubą. Kilus įtarimų dėl Kliento neblaivumo ar apsvaigimo, Klubo darbuotojas turi teisę išprašyti tokį Klientą iš Klubo;
1.3. įvykus nelaimingam atsitikimui Klube, galintis padėti Klientas turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o būdamas įvykio liudininku, suteikti reikalingą informaciją Klubo personalui bei medikams ar teisėsaugos institucijoms;
1.4. nedelsiant informuoti Klubo personalą apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo paslaugomis;
1.5. fotografuoti ar filmuoti tik turėdamas Klubo vadovybės leidimą.
1.6. Treniruoklių salėje sportuoti tik su sportine apranga bei uždara sportine avalyne, stabiliai laikančią pėdą. Draudžiama eiti į treniruoklių salę su lauko avalyne;
1.7. 1.7. prieš naudojantis Klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su ant įrangos nurodyta informacija, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi bei kreiptis į Klubo personalą dėl reikalingos informacijos suteikimo;
1.8. naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti sugedusia įranga bei inventoriumi, pastebėjus įrangos ar inventoriaus gedimą informuoti Klubo personalą, taip pat kreiptis į personalą esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
1.9. gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
1.10. netrukdyti kitiems Klientams naudotis Klubo paslaugomis. Klientas, pastebėjęs kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Klubo paslaugomis, arba sukelia grėsmę žmonių saugumui ar sveikatai, turi apie tai pranešti Klubo personalui;
1.11. atlyginti Klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
1.12. lankytis tik Klientams skirtose patalpose.
2. Klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientas palieka Klubo rūbinės persirengimo spintelėje, kurią užrakina savo spynele. Neštis sportinius krepšius į Klubo treniruoklių salę draudžiama. Klientui rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Klubas neatsako už Kliento paliktus daiktus persirengimo ar kitose Klubo patalpose. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubą. Klubas neatsako už Kliento asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jei tai įvyko dėl Klubo kaltės. Klientas išeidamas iš Klubo privalo palikti atrakintą spintelę. Palikus spintelę užrakintą po Klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, už patirtus nuostolius Klubas neatsako.
3. Klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitų Klubo Klientų interesams ir/ar yra nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Klubo personalas turi teisę pareikalauti Kliento, pažeidusio šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Klubo patalpas.
4. Klientui nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitų Klubo Klientų interesams arba ne vieną kartą apsilanko Klube neblaivus ir neklauso Klubo personalo nurodymų, Klubas turi teisę nutraukti Kliento narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Klubą.
5. Atsižvelgiant į Klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientas savarankiškai naudojasi Klubo paslaugomis, Klientas yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Klubo darbo valandomis Klubo patalpose gali nebūti Klubo personalo.
III. Klientų sveikata
1. Klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t.y.:
1.1. Klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, rinkdamasis Klubo paslaugas.
1.2. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems tokių sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.), todėl Klubas, gavęs tokios informacijos, gali tokių Klientų į Klubą neįleisti.
1.3.Klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų paslaugų Kliento sveikatai ar gyvybei padarytos turtinės ir neturtinės žalos,išskyrus atvejus, jei žala atsirado dėl Klubo kaltės.
2. Klientas, prieš pasirinkdamas Klubo paslaugas, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y.:
2.1. Klientas, prieš pradėdamas naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
2.2. Klientas, naudodamasis Klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka konkrečią sporto įrangą ir inventorių, su kuriuo sportuoja, bei fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
2.3. Klientui, prieš pradedant naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę ir pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Klientui.
2.4. Klientas, turintis sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų jam pačiam ar kitų Klientų sveikatai ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Klubą.
2.5. Klientas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Klubo paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
2.6. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klube, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo kaltės.
2.7 Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Kliento sveikatos būklės, Klubo darbuotojui paprašius, Klientas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.
IV. Papildomos taisyklės treniruoklių salėje
1. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Klubo treniruoklių salėje jis sportuos savarankiškai, pats pasirinkdamas konkretų sporto inventorių ir įrangą, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė nebus prižiūrima.
2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Klubo patalpose laikomomis arba ant treniruoklio nurodytomis jo naudojimosi tvarkos bei teisingo atlikimo taisyklėmis.
3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, būtina patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams. Treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys pasinaudojus turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
4. Nesinaudojant treniruokliu tarp pratimų, negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam Klientui.
5. Treniruoklių salėje draudžiama teikti trenerio paslaugą, nesudarius sutarties su Klubu.